注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

唐一小三四班的博客

愿我们共同成长!加油!

 
 
 

日志

 
 

【转载】三年语文上册重点词语  

2012-12-19 16:54:24|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
本文转载自三四班《三年语文上册重点词语》
 

píng bà           hú dié           kǒng què wǔ          yì běn zhèng jīng       jiǎ zhuāng      tū rán

(      )         (      )        (                )      (                       )    (             )  (       )

yǐn rén zhù mù          fēng dǐng          bái fà cāng cāng       sàn bù    xiōng pú     bǎi nòng

(                 )         (       )          (   )    (  )(  )(  )

zì yán zì yǔ           huān bèng luàn tiào         zhǔn bèi  bō luó        pīn mìng        mò fáng

(  )        (    )    (  )(  )(  )(  )

dà jīng shī sè          qiān hū wàn huàn         chuí tóu sàng qì      jiāo nèn      jiāo juǎn

(  )         (    )   (   )    (       )   (       )

zhēng qí dòu yàn       fēn fāng mí rén       jiāo nèn       shì yàn        tuī cè       bài fǎng

(               )           (   )  (  ) ( )      (      )    (       )

zhǔn què wú wù        yuǎn jìn wén míng       fēng chén pú pú        xìng gāo cǎi liè

(              )              (               )            (   )         (            )

zhǐ jìng     nà mèn  jī fū  liáo kuò         xuè yè     bēn liú bù xī         chuàng zào

(       )(      )  (    )(      )(  )(   )(  )

      zī rùn             héng kuà       chuàng jǔ      jiān gù       fēng jǐng yōu měi        wù chǎn fēng fù

(  ) (           )    (  )    (      )   (    )      (             )

wǔ guāng shí sè        gāo dī bù píng          gè zhǒng gè yàng         chéng qún jié duì

(              )              (   )               (               )                   (              )

wēi wǔ   lǎn yáng yáng       piāo piāo yáo yáo        xíng zhuàn        qiān qí bǎi guài

(      )(           )          (                     )            (         )        (             )

sì jiǎo cháo tiān         zǔ zǔ bèi bèi             xīn shǎng       mì mì céng céng         shì xiàn

(              )          (   )       (          )          (              )        (            )

yào cái        yòu sōng yòu ruǎn       dà xiǎn shén wēi       shí yàn       nǎo nù       pǔ sù

(      )          (             )                 (               )        (       )    (      )   (       )

luàn chéng yì tuán         xiāng tí bìng lùn          zī shi       màn tūn tūn      hé èr wéi yī

(                )                 (             )              (     )          (         )   (   )

pǔ tōng huà        gǔ lì          wēi xiǎn               bù jiǎ sī suǒ                jǐ yǔ            kuān yù        qiān xū

(   )(  )     (  )    (   )     (   )     (        )      (      )
  评论这张
 
阅读(66)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018